Nadzór budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Realizacja inwestycji

Nadzór budowy, kierownik budowyNadzór budowy prowadzony przez kierowników z kilkunastoletnim doświadczeniem posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
 • konstrukcyjno-budowlanej
 • sanitarnej
 • elektrycznej
 • drogowej
 
Oferujemy współpracę na zasadzie kompleksowego prowadzenia budowy od momentu przejęcia placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Poza obowiązkami kierownika budowy wynikającymi z Prawa Budowlanego gwarantuję właściwe zarządzanie zespołem biura budowy oraz pracownikami Wykonawcy, koordynowanie i bieżąca współpraca z podwykonawcami, a także kontrole techniczną w zakresie Projektu i harmonogramu budowy. Oczywistym jest również dla nas załatwianie spraw formalno-prawnych z ramienia Zleceniodawcy w powierzonym nam zakresie zadań. 
Na wstępie realizacji opracowujemy szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy oraz budżet Kontraktu a następnie dążymy do terminowości wykonania poszczególnych etapów robót, realizacji zgodnie z Projektem i zakładanym budżetem. Istotna jest też dla nas właściwa współpraca z Inspektorem Nadzoru, Projektantem oraz Inwestorem.  
W przypadku konieczności "podzlecania" robót oferujemy organizowanie i koordynowanie przetargów na podwykonawców i negocjowanie korzystnych warunków finansowych i technicznych dla Zleceniodawcy.

Po co kierownik?

Kierownik budowy jest jedną z najważniejszych osób, które zarządzają i koordynują procesami budowlanymi. Do jego zadań należy także prowadzenie dokumentacji przebiegu robót. Bez niego nie jest możliwe jest rozpoczęcie żadnych prac.

Kierownika budowy musi mieć każda inwestycja niezależnie od tego, czy stawia się mały dom metodą gospodarczą, czy pracę nad dużym obiektem tę prowadzi generalny wykonawca. W tym drugim przypadku kierownika budowy - zatrudnia wykonawca, a inwestor akceptuje lub nie daną osobę na tym stanowisku. Jeśli inwestor chce mieć pewność, że kierownik będzie reprezentował jego interesy, może zatrudnić własnego kierownika budowy – będzie on pełnił funkcję inspektora nadzoru. Kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, mająca odpowiednie wykształcenie techniczne (budowlane lub architektoniczne).

Kierownik budowy

Kierownik budowy ma za zadanie dbać, by dana inwestycja została zrealizowana zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązki kierownika i zakres jego odpowiedzialności są określone w Prawie budowlanym.

Do najważniejszych obowiązków kierownika budowy należą:
 • odebranie od inwestora za potwierdzeniem pisemnym terenu budowy wraz z wszelkimi znajdującymi się na tym terenie budynkami i urządzeniami,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia projektu,
 • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej dotyczącej budowy – prawnie odpowiada za jej brak kierownik budowy,
 • zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepowołanymi,
 • prowadzenie dokumentacji inwestycji (należą do niej pozwolenie na budowę, projekt budowlany wraz z projektami branżowymi oraz dziennik budowy) w zakresie wszelkich odbiorów na każdym etapie budowy i na etapie końcowym,
 • prowadzenie dziennika budowy poprzez regularne wpisy odnotowujące przebieg robót. Szczególne znaczenie ma nadzór kierownika budowy i odbiór tzw. robót zakrytych – tych nie będzie już można poprawić, gdy budowa przejdzie do kolejnego etapu,
 • realizowanie zaleceń zapisanych w dzienniku budowy przez organa wyższe (na przykład nadzór budowlany, inspektorat nadzoru),
 • zawiadomienie inwestora w przypadku wstrzymania prac budowlanych przez organa wyższe,
 • pokazanie inwestorowi na odpowiednim etapie elementów budowy, które po jej ukończeniu nie będą widoczne(na przykład fundamenty),
 • sprawdzenie wszystkich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed oddaniem budynku do odbioru,
 • poświadczenie na piśmie podczas odbioru, że budowana odbyła się zgodnie z planami i z zachowaniem wszelkich przepisów,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Budując dom jednorodzinny czy niewielki obiekt budowlany inwestor nie jest zobowiązany do zatrudnienia inspektora nadzoru. Jest to jednak konieczne w przypadku dużych i skomplikowanych budynków (na przykład wysokich bloków czy biurowców) oraz obiektów mogących mieć wpływ na środowisko (np. zakładów przemysłowych). Może się również zdarzyć się, że bank, w którym inwestor stara się o kredyt na budowę będzie wymagał zatrudnienia inspektora. Wtedy przez niego sprawdzany jest postęp prac oraz stopień ich zaawansowania.

Najważniejsze obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy budowalnej,
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a szczególnie zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad, a także, na życzenie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.